Të Martuar Për 60 Vjet, Gruaja E Tij I Fsh Ehu Sek Retin Më Të Pab.Esue Shëm Në Dol Lap


Një çi ft në SHBA ka gëzuar një ma rtesë prej 60 vi tesh dhe për të qën druar gjithë këtë kohë bashkë me sa duke u ka mja ftuar vetëm nder shmëria ndaj njëri-tjetrit, pë rpos dashurisë sig urisht. Pra, burri dhe gruaja ishin shumë të ha pur dhe nda nin gjithçka pa mbajtur sek rete nga njëri-tjetri.Pot huajse gjithçka.

Sepse gruaja mbante në dollap një kuti këpucësh të fsh ehur për të cilën e kishte urd hëruar burrin të mos e ha pte as të mos e kër konte ku rrë.Dhe burri i saj nuk mendoi për ku tinë përg jatë 60 viteve, deri ditën kur gruaja e tij u bë keq nga shë ndeti dhe mjekët i thanë se ajo nuk do të je tonte edhe për shumë gjatë.

Ndë rkohë që po merrej me punët e shtëpisë, burri mori kutinë e k ëpucëve në dol lapin ku e kishte fsh ehur gruaja dhe ajo më në fund i tha se ishte koha e duhur ta hapte për të parë se çf arë kishte brenda. Burri nuk po u besonte syve kur pa që në në kuti ishin plot 90.000 dollarë dhe dy kuk ulla me një sht izë.Kur u martuam, gjyshja më tha se sek reti i një martese të lumtur nuk është zë nka apo ar gumentet pafund. Ajo gjithashtu më tha që sa herë të jem e më rzitur me ty të ulem dhe të thur një ku kull”, shpjegoi gruaja për burrin e saj.Burri u habit sepse kjo do të thoshte se gruaja ishte më rzitur vetëm 2 herë me të gjatë 60 viteve.