Shumë gra e bëjnë këtë dhe nuk e pranojnë. Një gje st mjaft i zak onshëm që mund të ketë pas oja të mëdha në shëndetin tonë, Ju lutemi mos e neglizhoni…

Sa herë kur ishim fëmijë, nëna na ndiqte dhe na thoshte se duhej të ndryshonim mbathjet? Mos ndryshimi i rrobave çdo ditë nuk është një prob lem, me kusht që gjithmonë të keni rroba aromatike dhe të pastra, ndërsa veshjet e brendshme duhet të ndryshohen çdo ditë dhe ne kurrë nuk duhet ta harrojmë këtë.

Përndryshe ka shumë rre ziqe që na rrez ikojnë seriozisht shëndetin.Skuqje dhe kruarje;Në pjesët intime ka lagështi të mjaftueshme, kështu që është e lehtë që aty të vu ani nga sk uqje, kruarje dhe inflamacion, por edhe çështje të tjera që mund të jenë veçanërisht të pak ëndshme dhe të dhi mbshme.

Erë e keqe:Vag ina pastron veten, është e vërtetë, ne e dimë, por mjedisi përreth i jashtëm dhe nuk e bën këtë, aty nuk ka “vetë-pastrim”, kështu që ne gjithmonë duhet të lahemi në bidet, t’i bëjmë një dush zonës in time.Infeksione:Është shumë e zakonshme për të marrë inf eksione myk otike në pjesët private, e këto nuk janë gjithmonë për sh kak të mungesës së higjienës, por nga str esi, lagështia e lartë, dieta e varfër.Irritime:Ashtu si kofshët që irritohen në verë, duke shkaktuar skuqje, kruajtje dhe dhimbje, e njëjta gjë mund të ndodhë edhe në zonat tona int ime. Kjo është arsyeja pse ne shpesh duhet të ndryshojmë mbathjet tona. Dhe kjo është arsyeja pse ne nuk duhet të përdorim veshje shumë të ngushta.

In feksi onet urinare:Në mbathje do të gjejmë gjithmonë mbetjet e fec es tonë dhe papastërtitë mund të vijnë në kontakt me vag inën tonë, duke shka ktuar inf ek sione të bezdisshme.Morrat:Ata adhurojnë zonat e lagura të trupit tonë dhe ne duhet t’i kush tojmë shumë vëmendje edhe zonave tona intime. Ne kurrë nuk duhet të nënvlerësojmë rrezikun që lagështia në ato pjesë të trupit mund të shkaktojë in feksi one dhe probleme të tjera shëndetësore që gjithashtu mund të bëhen serioze.