Shokuese/ Thërrasin elektricistin për të Rregulluar Furrën, Brenda gjejnë surprizen e tmer.shme…

Shokuese/ Thërrasin elektricistin për të Rregulluar Furrën, Brenda gjejnë surprizen e tmer .shme.

Kishin telefonuar ele ktricistin për të rregulluar furrën e sobës, por as që e kishin menduar nga se ishte shk akt uar pr ob lemi. Ata u sho kua n kur zb uluan se pro ble mi ishte shk aktu ar nga një mysafir i tm err shë m.

Brenda në sobë kishte ng ecur një gjar.për i cili u gjet në një shtëpi në Lo sda le të Au stral isë, këtë fundjavë. Pronari i shtëpisë lajmëroi një ekspert për kapjen e zv arranikëve,ditorja.