Shokuese/ “Gruan, Nënën, Tezen Dhe…”/ 23-Vjeçari i tme./rshëm lë shtat/zënë Gjysmën e fisit dhe më pas…

Nuk është një barcaletë, por një histori e vërtetë, ajo e Alfios e treguar në programin për Radio Dee Jay, në Itali.Alfio është një djalë 23-vjeçar kalabrez i bukur, i lidhur me një vajzë 19-vje çare.

Kur zbuloi për shtat./zëninë e saj nuk u lumturua shumë, kështu që vendosi që të mos bënte më marre./dhen.ie me të, për shkak të bll oki m it të psik olog jik që iu krijua për shkak të situ atës.

Kjo bëri që të hapej me nënën e të dashurës, kështu që gruaja e sh qe tës uar nga fakti se mund të tr a dh tont e të bijën, u ofrua për të plotë su ar nevojat e tij s, duke shkuar bashkë në shtratt.

Por ky moment pas io ni u pas ua me një “surprizë” aspak të këndshme, Alfio zbuloi se edhe vjehrra e tij mbeti shtat./zënë.Kështu në gjendje de .pre./sioni, i riu u ngus hëllua me tezen e të dashurës së tij, deri kur përfunduan në shtrat bashkë… por edhe ajo mbeti shtat./zënnë.Alfio tenton të shpëtojë nga kjo situ atë dhe ikën jashtë shtetit,ditorja.