Oh sa të dhim bshëm janë:Ja si të shpetonii nga thonjtee në mish,as që do t’ju duhet të shkoni te mjeku…!!!


Oh sa të dhimb shëm janë/ Ja si të shpëtoni nga thonjtë në mish,as që do t’ju duhet të shkoni te mjeku…!!!Këpucët e papërsht atshme ose pre rja e tyre jo e mirë për këmbët tuaj mund t’ju sjellë një pro blem shumë të madh siç janë dhe fu tja e thonjvee në mish.

Shka ku kryesor janë pre.rja e gabuar e thonjve dhe zgjedhja e këpucëve shumë të vogla dhe jo të lirshme në pjesën e thon jve.Shty.pja që krijojnë këpucët bën që drejtimi thon jve tuaj të jetë i gabuar dhe në këtë mënyrë ato rriten nën lëkurë.

Çelësi i zgjidhjes së këtij prob lemi është paran dalimi: përdorni teknikat e duhura.Pritini thonjtë në formë të lakuar dhe jo drejtë, nëse shkoni për të rregulluar thonjtë e duarve apo të këmvbëve në një sallon atëherë sigurohuni që të jetë i duhuri dhe vajzat që kujdesen për ju të jenë profesionale.