Nga Nesër Më 1 T Etor Do Të Fillojë Aplikimi Për Patentë-Shofer Ndërkombëtar..


Sipas disa te dhenave te fundit Agjenciaa e Regjistrimit Civiil, e Ministrisë së Punëve të Brendshme, njofton qytetarët e Republikës së Kosovës, se nga nesër, më 1 te tor, do të fillojë aplikimin për Patentë-Shoferë Ndërkombëtar.

Aplikimi do të bëhet në të gjitha Qendrat për Pajisje me Dokumente, sipas pr ocedurave të përcaktuara në Udhëzimin Administrativ Nr. 08/2020, për Përcaktimin e Formës, Përmbajtjes dhe Procedurës së Lëshimit të Patentë Shoferëve ndërkombëtar në Republikën e Kosovës.

Nga Nesër Më 1 T Etor Do Të Fillojë Aplikimi Për Patentë-Shofer Ndërkombëtar. Agje ncia e Regjistrimit Civil, e Ministrisë së Punëve të Brendshme, njofton qytetarët e Republikës së Kosovës, se nga nesër, më 1 te tor, do të fillojë aplikimin për Patentë-Shoferë Ndërkombëtar.