Nëse keni skuqje të syve shkoni ur gjent te mjeku sepse mund të v uani nga kjo së mundje e ke qe


Kemi menduar përherë se sku qja e syve na vjen nga pagjumësia apo nga al ergjitë e ndryshme.
Por pr oblemi mund të jetë më i thellë se kaq.Skuqja e syve është po ashtu një ndër shenjat e para të gla ukomës, sëmu ndjes që të çon deri në ve rbim.

Gla ukoma dë mton nervin optik, ne rvin që lidh retinën me trurin, sidomos gjatë kohës ku mbi sy shkaktohet mjaft pre sion.Nisur nga një skuqje e thjeshtë, gjendja mund të për ke qsohet deri ne ve rbim. Ndaj nëse shihni se sytë i keni vazhdimisht të kuq.

Keni dhim bje koke apo paqartësi të vogla në shikim, një vizitë mjekeesore do t’ju hiqte çdo dyshim.Por pr oblemi mund të jetë më i thellë se kaq.Skuqja e syve është po ashtu një ndër shenjat e para të gla ukomës, seemu ndjes që të çon deri në ve rbim,ditorja.