Me urgj.enc hiqeni nëse Keni, Mos e mbani këtë Lule në Shtëpi sepse ju merr jetten, Dhe kjo…

Shumica e njerëzve pajtohen që gjelbërimi në shtëpitë tona është i nevojshëm dhe që shtëpia sa me më shumë gjelbërim aq më e mirë.Mirëpo, disa lule janë shumë të rre zikshme dhe patjetër duhet të kemi kuj des.

Difenbahia (Dieffenbachia seguine), është njëra ndër lulet e preferuara të dhomës, e cila është shumë e përhapur në shumë shtëpi, banesa, zyra tona, edhe pse është e rrezikshme.

Nëse lëpihet vetëm një copë flete, mund të shfaqen dhem bje të ashpra, ndërkaq për një javë, personi i pakujdesshëm bëhet memec.Nëse lëngu i kësaj bime arrin në sy, shkakton verb ërimin.

Fëmi jët mund të vd ./esin prej saj brenda një minute ndërsa më të rriturit, për 15 minuta, nëse konsumoni ndonjë pjesë sado të vogël të kësaj bime. Me rastin e fshirjes së pluhurit nga fletët, mund të shfaqen skuqje dhe të kru arit e lëkurës,ditorja.