Ligji ri për Bashkimi familjar në Gjermani, Ja kush e ka të drejtën me rregullin e ri

Kushtet në të cilat jepet e drejta për bashkim familjar janë të përcaktuara në Ligjin për Qëndrimin, Punësimin dhe Integrimin e të Huajve në Territorin Federal të 30 korrikut 2004. Kërkesat themelore:

Një rezident gjerman duhet të jetë një shtetas gjerman ose një i huaj që ka të drejtën e qëndrimit të përhershëm ose një leje qëndrimi të përkohshme disponueshmëria e hapësirës së jetesës së përshtatshme për të afërmit dhe mjetet e mjaftueshme të jetesës.

Duke folur për bashkimin familjar në Gjermani, duhet theksuar se personat që synojnë të jetojnë me të afërmit e tyre të huaj, para së gjithash duhet të pajisen me vizë kombëtare. Dokumentet për lejen e hyrjes dorëzohen në Ambasadën ose Konsullatën e Përgjithshme të Gjermanisë në vendin e origjinës. Pas kontrollit të respektimit të kërkesave të ligjit nga ana e aplikantit, zyra e migracionit harton një opinion mbi bazën e të cilit merret vendimi për lëshimin e vizës.