Kujdes nëse keni ftoht e nga duart dhe këmbët! Ja cfarë duhet të hani..!


Nuk është diçka e pazakontë të v uash nga duart dhe këmbët e ftohta, apo edhe nga dh imbjet e m uskujve. Megjithatë kjo mund të lidhet edhe me q arkullimin e do bët të gj akut.

Kjo mund të jetë edhe një shenjë që ju nuk jeni duke u ushqyer ashtu siç duhet.Kjo s imptomë në dukje e pad ëmshme mund të çojë në p robleme të r ënda sh ëndetësore më vonë, duke ndikuar në të gjithë trupin duke përfshirë tr urin, z emrën, më lçinë, ve shkat dhe gjymtyrët. Nëse keni dh imbje m uskujsh, këmbësh dhe duar e këmbë të ftohta, filloni të k onsumoni rregullisht këto us hqime.

Vajrat esencialë;– Kanellë;– Shafran Indie;Secila prej tyre ka një sërë vlerash të mëdha shë ndetësore, duke iu ardhur në ndihmë për dh imbjet e mus kujve dhe duke stimuluar qa kullimin e gja’kut,ditorja.