Keni shtypje të lartë të gj akut? Triku i thjeshtë që e ul atë për vetëm 2 minuta

Keni shtypje të lartë të gj akut? Triku i thjeshtë që e ul atë për vetëm 2 minuta.

Sht ypja e lartë e gjakut është diçka nga e cila nuk keni nevojë më të vu ani kur nuk keni il açe në dispozicion.

Pasi që mund ta trajtoni atë thjesht me një laps.Duke e përdorur lapsin në të njëjtën mënyrë që ak upunkturisti e përdor gjilpërën, ju mund të arrini rezultate të menjëhershme. Doktorët e quajnë shtypjen e gj akut si “vr asës të fshehtë” sepse pasojat janë shumë serioze, por pr oblemet zhvi llohen ngadalë me kohën dhe si mptomat janë të ngjashme me të së mundjeve tjera.

Truku për ta ulur shtypjen e gj akut brenda 2 minutave. Kjo pikë e shtypjes është shumë e lehtë për ta gjetur dhe bën diferencë të madhe në mirëqenien tuaj.Qiteni gishtin përgjatë linjës mes gishtit të madh dhe gishtit të dytë të këmbës.Pika e shtypjes gjendet vetëm pak para se gishti ta arrijë ashtin.