Keni kujdes, është e rrezi.kshme, Ja përse nuk duhet të thani rrobat në radiator

Më saktë, është zbuluar që më shumë se 25 bashkime kim.ike, ndër të cilat janë shtatë ndotës të rrez./ikshëm të ajrit, madje dy acetaldehidi dhe benzeni – në SHBA janë shënuar si substanca kan .ce.rog/jene.

Hulumtimet e mëhershme kanë treguar se si tharja e rrobave në shtëpi është shkaktare për dhem.bje koke dhe për prob.lemet me frymëmarrjen.Gjithashtu, tharja e gardërobës në banesa shton nivelin e lagështisë për 30 për qind dhe me vete tërheq rre/zik të shtuar të ast/mës dhe aler/gjive.

Pos lagështisë, aty shfaqen edhe moli dhe myku. Gjatë kohës ajri i tillë i ndotur aq shumë thahet sa që ndikon negativisht në organet e frymëmarrjes.

Mukoza bëhet aq e thatë sa që tërheq aler.gjenë të ndryshëm dhe shkaktarë të infe./ksioneve të ndryshme. Simp/tomat e infe/ksioneve të organeve të frymëmarrjes janë të shumta.