Flenë Bashkë në një Kre.vat dhe nuk u Ngjitet Ko vi d/ Ja Cfarë ndodh me Ciftet ku vetëm njëri Preket…

Si ka mundësi që njerëzit jetojnë dhe flenë bashkë dhe njëri infe ktohet dhe tjetri jo?Genc Sulçebe: Duhet të kemi parasysh se përgjigjja imunitare ndaj një vir usi është gjenetike dhe i ndryshëm nga njëri tek tjetri, është e përcaktuar gjenetikisht.

Të gjithë ne reagojmë në mënyra të ndryshme ndaj këtij vir usi dhe është e pranueshme që një njeri mund të reagojë shumë fort ndaj një vi rus dhe tjetri shumë lehtë ose fare.Ka të bëjë dhe doza e vi rusit. Duke mbajtur maskën në mënyrë të vazhdueshme, ne pakësojmë në këtë mënyrë edhe sasinë e vir usit që marrim.

Nëse marrim një sasi të vogël vi./rusi atëherë edhe sëmundja kalon më lehtë, po morëm një sasi të madhe virusi atëherë sëmu ndja kalon më rëndë. Personat obezë apo ata me probleme diab etike dhe në përgjithësi ata me një masë të vogël muskulare e kalojnë më rëndë sesa ata që janë me një gjendje të mirë fizike.

Është një sëm undje që është në progresion të drejtë me moshën, sa më e avancuar të jetë mosha, aq më e shprehur dhe më e fortë do jetë sëmu ndja, pra është një gjë që nuk është parë tek infek sionet e tjera.