Fantastike/ Mundësi e veçantë për shqiptarët, tani mund të shkoni në Angli per pune, rrogat deri ne…

Për herë të parë Britania e Madhe ka ndë rmarrë një nismë te re për të tërhequr të rinjtë e talentuar nga e gjithë bota. Kjo lotari mund të hidhet nga të gjithë ata që duan të jetojnë atje.Të gjithë aplik-antëve do t’u ofroh et hyrje e shpejtë në Britani dhe një kont ratë pune.

Kjo ske më pritet të tërheqë shk encëtarë, akade mikë, studi ues, IT, studentë dhe mate maticienë, njo ftoi qeve ria britanike të dielën.Ske ma e ashtuq uajtur “Tale nti Gl obal” u hap më 20 shkurt. Qëve ria britanike nuk ka vendosur ku fi nëse se sa do jetë numri apl ikantëve që do të pranohen, duke the ksuar se do t’i ofrojë mundësi punë simi të gjitha mendj eve të ndri tura.

Britania e Madhe ka një hist ori kren are të zbul imit shk encor, por për të përballuar sfi dat së ardhmes duhet të vazhdojmë të inves tojmë në kërkime talen tesh dhe të rinjsh ambi ciozë”.Sh ifrat tregojnë se deri në 2.500 akad emikë janë larguar nga Skocia që nga refe rendumi i Brexit,duke ngja llur f;ri kën për një ikje të tr urit pas Brexitit.

Inst ituci onet si Unive rsity Col lege London janë të shqetësuar se ata mund të hum basin 70 për qind të stude ntëve të tyre nga vendet e BE-së nëse tar ifat e tyre rriten më shumë se ato të vendeve europiane.