Ekskluzive: Lajm i mirë, Ja çfarë do ndodhë me familjet e emi grantëve shqiptarë…

BE ka hartuar një dr. aft, që pritet të mi ratohet, për të lehtësuar rrugët e bashkimit familjar.Synohet të lehtësohen pr ocedurat e bashkimimit të anëtarëve të familjes, duke përfshirë vëllezërit e motrat me familjet e formuara në vendet në tranzicion, përmes Pak tit të Ri të Mig racionit për Mig racionin dhe Az ilin.

Kom isioni i BE ka shpalosur pro pozimin e tij të ri për një P akt mbi Mi gracionin dhe Azi lin, i cili mbulon një gamë të gjerë eleme ntesh që janë të nevojshëm për një qasje gjithëpërfshirëse dhe të përbashkët Evropiane për migra cionin.

Propozimi synon gjithashtu ta bëjë më të lehtë rrugën për migr antët e aftë, për të ardhur në Evropë (jo vetëm për ata që janë vende Europiane, si Shqipëria, që pritet të kenë edhe më shumë lehtësira), pasi Komi sioni pohon se Evropa po mbetet prapa në garën globale, për tërheqjen e më të talentuarve dhe më të kuali fikuarve në botë.

Ndër ndryshimet e tjera që Kom isioni dëshiron të bëjë përmes pa ketës së paraqitur më 23 shtator, është një përkufizim më i gjerë i “anëtarit të familjes”, duke përfshirë vëllezërit e motrat dhe familjet e formuara në emi gracion, në mënyrë që të forcojë ribas hkimin e familjes.