E Papritur Në Gjermani/ Ja Çfarë Ndodhi Në Një Darsëm Shqiptare Atje…

Në fakt, ishte një festë private e dasmës. Kur erdhi p olicia, disponimi ndryshoi. Eshtë d ashur të mobilizoh disa shërbime të ur gjencës nga i gjithë Saarlandi për të mbështetur po licinë!

Dëshmitarët e th irrën p olicinë gjermane rreth orës 18:30. “Organizatori” fillimisht d eklaroi se ata e kishin regjistruar siç duhet ngj arjen –

Por p adyshim që nuk ishte një ngj arje p ublike, por një festë private me rreth 70 persona. Of icerët filluan he timet dhe atm osfera u bë agr esive.

Pasi po licia kishte përkrahje të madhe, ajo i dha fund ahengut. Bilanci: disa shkelje të rregullave të përgjithshme të hi gjienës dhe urdhëresës l igjore për të l uftuar p andeminë e k oronavi rusitt. Tani janë in iciuar disa pr ocedura.