E morri vesh se djali nuk ishte i tij…ja cfare i kerkoi gr uas b urri ?


Një bu rrë ka h edhur në g jyq gr uan e tij për paratë që ka shp enzuar për dj alin pasi mori vesh se 8-vj eçari nuk është i tiji.Ai i është drejtuar G jykatës së Lartë pasi zbuloi se babai i vërtetë i fë mijës është një bu rrë tjetër me të cilin b ashkëshortja kishte pasur ma rrëdhënie në të shkuarën.Gjithsesi, ai ka r efuzuar që ta bëjë p ublik emrin e b urrit tjetër, ndërsa gjy katësi i ka kës hilluar që dj alit të mos i thuhet gjë derisa të ‘jetë koha e duhur’.

Gjy kata vendosi gjithashtu që asnjë nga id entitetet e të pranishmëve të mos përmendeshin në r aportimin e me diave duke shtuar se familjes do t’u caktohet një punonjës social që t’i ndihmojë me vendimet.B ashkëshorti i zhg ënjyer kërkonte gjithashtu d ëmshpërblim për gjithë si tuatën e pak ëndshme që kaloi pasi zb uloi se djali që e kishte rritur vetë nuk ishte i veti.