E Fundit/ Europa vendos të paguan 2 vite nga 560 euro në muaj qytetarët pa punë të Ballkanit?

Prej vitesh në disa nga vendet më të zhvilluara në Evropë, po diskutohet ideja e garantimit të ardhurave bazë për të gjithë njerëzit pavarësisht nëse janë të punësuar ose jo.

Një eksperiment i tillë është kryer në Finlandë.2000 persona, të përzgjedhur në mënyrë rastësore kanë marrë 560 Euro në muaj për një periudhë 2-vjeccare.

Prej vitesh në disa nga vendet më të zhvilluara në Evropë, po diskutohet ideja e garantimit të ardhurave bazë për të gjithë njerëzit pavarësisht nëse janë të punësuar ose jo.

Një eksperiment i tillë është kryer në Finlandë 2000 persona, të përzg jedhur në mënyrë ras tësore kanë marrë 560 Euro në muaj për një periudhë 2-vjeccare,ditorja.