Cilat janë vendet që po hezitojnë t’i heqin vizat Kosovës?

Cilat janë vendet që po hezitojnë t’i heqin vizat Kosovës.

Nga disa b urime d iplomatike është dëgjuar se disa shtete të cilat he zitojnë të mbështesin liberalizimin e vizave për Kosoven.

Siç është rasti me Francën – kërkojnë një vlerësim të ri për të parë nëse Kosova vazhdon t’i përmbushë kushtet apo jo. Këto vende kanë disa v ërejtje në fushën e s undimit të li gjit dhe disa shqe tësime për numrin e az ilkërkuesve nga Kosova, i cili, ndonëse është i vogël, megjithatë ekziston, sidomos në Francë.

Pa rlamenti Evropian po ashtu vazhdon të mbështesë l iberalizimin e vizave. Për më tepër, shumë deputetë të P arlamentit Ev ropian i janë drejtuar Presidencës Gjermane që të vendosë në rend dite dhe të s igurojë që edhe për qytetarët e Kosovës të h iqen vizat. Ata kanë rikujtuar se Kosova është vendi i vetëm në rajon që nuk e gëzon këtë të drejtë.