Burra Kuj Des! Nëse Partnerja Juaj E Bën Këtë Gjë Gjatë Marr Ë.Dhënies, Diçka E Tm E.Rrshme Fshihet Pas…!!

Burra Kuj Des! Nëse Partnerja Juaj E Bën Këtë Gjë Gjatë..

Gjetjet ishin se, sa më shumë një femër është sht irur se ka përjetuar or.ga zëm, aq më shumë ka gjasa që ajo të ketë tra.d htuar në të kaluarën dhe ka më shumë gjasë që ajo të tra.dh tojë përsëri në të ardhmen.

80 e përqind femrave pranuan se janë sht irur sikur kanë kaluar në or gazëm zbu loi doktoresha Tammy Nelson konk luzionet e studimit.Dr Nelson tha se shumica e grave nuk do të arrijnë mak simumin nga se ksi pen etrues.Ajo tha: “Shumica e grave kanë nevojë për st imulim të drejt përdrejtë klitoral për diku nga shtatë deri në 45 minuta”.