Arjani i flet ashper Sindit, Murati nga Turqia nuk është valixhe që…

Pun tata e sotme e “PërPuthen” iu dedi kua takimit të Sidnit me Muratin, një takim që duket se shk oi mirë, ndërsa Murati e përsh kroi Sindin si një vajzë të ëmbël.Ndërkohë, gjatë taki mit ajo e pyeti Muratin nëse ai do ta ndiq te në udhëtime pune, pyetje e cila nxi ti ën stu dio edhe reag imin e Arjanit.

Ai iu dre jtua disi ash për Sindit, ku i tha se duhej të hi qte dorë nga kjo ide, pasi “ke për të pr ishur çdo marrë dhënie të ardhmen”

“Ti Sindi në çdo takim e pyet partnerin nëse të shoqëron në udhët ime pune, por duhet ta dish që në një marrë dhënie, partneri nuk merret me vete si val-ixhe.

Ke për të pri shur çdo marrëdh ënie të ard hmen, nëse nuk ndryshon këtë, partneri nuk është një va lixhe që merret me vete”, tha Arjani.