A duhet të laheni gjatë ci klit? Mësoni mi tet që ju kanë mun duar prej kohësh…!!!


A duhet të lah eni gjatë cik lit? Mësoni mitet që ju kanë mun duar prej kohësh.A është e vërtetë që gjatë ci klit men strual nuk duhen larë flokët?Nuk ka asnjë pr ovë shke ncore që ta konf irmojë një gjë të tillë.

Larja e flokëve mund të ndi kojë në cikël, aq sa mani kyri mund të shka ktojë dhi mbje koke.A është e vërtetë që të bërit dush ndë rpret ci klin?Abs olutisht jo, për kundrazi! Hi gjiena është shumë e rën dësishme gjatë ci klit men strual.Është e vërtetë që gjatë ci klit nuk mund të ketë raporte sek suale?Zgjedhja për të kr yer marr ëdhënie sek suale gjatë atyre ditëve, varet thjesht dhe vetëm nga dak ordësia mes partnerëve, por ngjana shën detësore nuk ka asnjë problem.

A mund të nge lesh shta tzënë gjatë ci klit?Po, kjo është e vërtetë dhe kush mendon të ku ndërtën e ka ga bim. Sigurisht gjatë këtyre ditëve mu ndë sitë janë më të pakta, por jo zero, shkruan noa.al.Kjo pasi disa femra mund të ovu lojnë edhe para se mens truacionet të kenë përf unduar, duke mun dësuar kësisoj një shta tzëni,ditorja.