A Do Ketë Mb Yllje Të Dytë Në Gjermani, Merkel Ben Deklaraten E F Orte..


“Kancelarja Angela Merkel në një bisedë në mirëbesim me gazetarët ka bërë fjalë për shqe tësimin e saj, se si mendjelehtësia e rinisë dhe dimri që kemi përpara mund të na i zerojnë sukseset që kemi arritur ndaj duhet te jemi me te kujde sshem dhe ky dimer do te jete ndryshe nga vitet e tjera.

Ende, thonë përgjegjësit, sistemi shë ndetësor e përballon mirë rritjen e numrit të in fektimeve. E të gjitha sondazhet të flasin për një miratim të madh politikës së qeverisë e landeve për Ko ronën. Po pse është e shqe tësuar kancelarja atëherë?Një mby llje e dytë është e papër ballueshme.Kancelarja këtë javë në takimin me kryeministrat e landeve do të kërkojë më shumë veprim të unifikuar, por këtë zor se mund ta detyrojë.